תקנון האתרלמונחים המוגדרים בתקנון זה תהיינה המשמעות שלהלן:

 • "החברה" – צ'יטה שליחויות בע"מ, ח.פ. 512487604 רחוב כנפי נשרים 5 ירושלים.
 • "האתר" – https://chita.tzoof.com/
 • "הלקוח" – כל אדם הרוכש את השירותים דרך האתר.
 • "המשתמש" – כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ו/או העושה שימוש במידע הקיים בו.

1. הגדרות


 • תקנון זה להלן מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש או הלקוח.
 • האתר משמש כאתר מידע אודות החברה ופעילותה, לרבות על שירותי ההפצה והלוגיסטיקה הניתנים על ידה, וכן על תנועת המשלוחים הנמסרים עבור לקוחות החברה )להלן: "השירותים"(.
  האמור בתקנון זה, לרבות תנאי השימוש בו להלן, אינם גורעים ואינם באים במקום כל הסכם ו/או הסדר ו/או הצעה ו/או התנאה אחרים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בין החברה לבין הלקוח או המשתמש באתר. יובהר כי הסכם ו/או הסדר ו/או הצעה ו/או התנאה הקיימת ו/או שיהיו קיימים בין החברה לבין הלקוח או המשתמש באתר זה גוברים על כל הוראה בתקנון זה, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות ההסכם.
 • כל הפעולות ו/או השימושים ו/או השירותים דרך האתר, לרבות באמצעות שיחה עם נציג מכירות ו/או תפעול ו/או בקשה לקבלת מידע כפופות להוראות תקנון זה בהעדר הוראה ו/או הסכם אחר וכי בכפוף לדין ו/או להסכם אחר החל בין הצדדים, לא תהיה למשתמש או ללקוח ו/או או למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור לכך.
 • ד. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא ) as-is (. כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם.
 • החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הסביר ובכל זמן לשנות ו/או לעדכן את התקנוןו/או את השירותים המפורסמים באתר וכל זאת ללא צורך במתן התראה מוקדמת. שינוי בתקנון ייכנס לתוקף מרגע פרסומו באתר.

2. כללי


 • החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי, בכפוף לדין ו/או הסכם החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 • זמינות המידע והשירותים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • תקנון האתר חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו"ב. כמו כן תקנון האתר חל על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • מטעמי נוחות בלבד התקנון כתוב בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

3. הוראות התקנון


 • החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח ללקוחותיה פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה )ביחד: "דיוור שיווקי"( מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS ,בכפוף לקבלת הסכמת הנמען בהתאם לאמור בסעיף 30 א לחוק התקשורת )בזק ושידורים( , התשמ"ב – 1982 ) להלן: "חוק התקשורת"(. על אף האמור, בהתאם להוראת סעיף 30 א)ג( לחוק התקשורת, תהא החברה רשאית לשלוח אל הנמען דיוור שיווקי בעניין שירות שרכש הנמען מהחברה ו/או שירותים מסוג דומה להם, אף ללא הסכמתו.
 • הלקוח יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהחברה וזאת ע"י פנייה בכתב לחברה )לפרטים המפורטים בסעיף 1 )א( לעיל, או דרך פנייה לחברה באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירת הלקוח.

4. מידע שיווקי


 • גישה לחלק מהשירותים באתר טעונה הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש באתר למסור מידע אישי מזהה, בין היתר, שם מספר טלפון, דואר אלקטרוני ו/או מספר כרטיס אשראי. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר לה ע"י המשתמש לצורך הרשמתו ו/או במסגרת פעילותו באתר.
  מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה המשתמש או הלקוח, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו.
 • במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לחברה על ידיך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ) להלן: "חוק הגנת הפרטיות"(, לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' ת.ז., כתובת, מספר טלפון, דוא"ל, מידע על אמצעי תשלום וחשבון בנק. חלק מהמידע הנאסף אודות המשתמש או הלקוח אינו מזהה אותו אישית ואינו נשמר ביחד עם המידע האישי אודותיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ) IP (שממנה פנית ועוד.
 • בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו. אינך חייב למסור את המידע האישי כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע האישי, לא נוכל להציע לך את שירותינו. המידע האישי שנאסף יישמר במאגר המידע של החברה. השימוש באתר ו/או בשירותי החברה, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו. המידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו למטרות המפורטות להלן. –
 • המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות: ) 1 ( כדי לספק לך את השירותים; ) 2 ( ליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך בקשר עם השירותים ; ) 3 ( לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות; ) 4 ( למטרות שיווק, לרבות, אך לא רק לספק לך מידע אודות השירותים המוצעים על ידי החברה או שותפיה העסקיים; ) 5 ) על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן; ) 6( בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי מכל סוג בינך לבין החברה, או בינך לבין לקוחות אחרים או צדדים שלישיים ביחס לחברה או לשירותים שהיא מספקת; ) 7( אם החברה מארגנת מחדש את פעילות ו/או מבנה החברה במסגרת שונה, או תחת ישות משפטית אחרת, או אם היא נרכשת או מתמזגת עם ישות אחרת ובתנאי שישויות אלה מסכימות להיות מחויבות להוראות מדיניות אלה, בשינויים המתאימים.
 • האתר משתמש בעוגיות )להלן: " Cookies " ו/או "עוגיות"( לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ו/או הלקוח, לאפיין את המוצרים המתאימים להם ולצרכי אבטחת מידע.
 • אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 • החברה תשתמש במידע האישי שלך ובמידע האחר שנאסף בקשר עם פעילותך כמפורט לעיל ותחלוק אותו עם עובדים, שותפים, קבלנים, ספקי שירותים, יועצים וחברות מסונפות אחרות למטרות המפורטות בסעיף 5 )ה( לעיל.
 • החברה אינה יכולה להבטיח שירות חסין מכל טעויות, תקלות, יירוטי מידע בלתי חוקיים או גישה בלתי מורשת למידע השמור או לכל סיכוני אבטחת מידע אחרים, או לשמירה על פרטיות התקשורת שלך עם החברה. מוסכם כי כל העברת מידע ע"י המשתמש או הלקוח באתר נעשית על אחריותו ולמשתמש או ללקוח לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן החברה ו/או מי מטעמה.
  בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל – info@chita-il.com

5. מדיניות פרטיות


 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או השירותים הניתנים בו או שירות באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא והמשתמש ו/או הלקוח מוותר על כל תביעה ו/או טענה נגד החברה ו/או מנהליה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה, בכל הקשור לאתר החברה ו/או האתרים הקשורים ובכלל זה בגין השימוש ו/או ההסתמכות על הנתונים בהם ו/או בגין נזקים כלשהם הנגרמים להם כתוצאה מכך.
 • החברה עושה כל מאמץ לספק למשתמשים וללקוחות באתר שירות תקין, רציף ובאיכות גבוהה. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי – החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי – התקשורת לאתר אצל החברה או אצל מי מספקיה. ידוע ללקוח ששרתי החברה עוברים – עבודות תחזוקה לרבות עדכוני תוכנה וחומרה כול כמה ימים הלקוח מצהיר שברור לו שהשרות באתר לא יתאפשר בעבודות תחזוקה.
 • ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: )"אתרים מקושרים"(בהם יוכל המשתמש ו/או הלקוח, בין היתר, לקבל שירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש או הלקוח ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

6. אחריות החברה


 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, שירותים המוצעים בו, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד הוא של החברה בלבד או של – צדדים שלישיים, לפי העניין והן מוגנות על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק , להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השם chita-il.com ו/או www.chitadelivery.co.il "ו/או כל שם אחר ככל שיהיה בעתיד ) domain name ( של האתר, סימני המסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

7. זכויות קניין רוחני


מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש ו/או מלקוח מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • המשתמש ו/או הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הסכם הקיים בין הצדדים;
 • המשתמש ו/או הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
 • המשתמש ו/או הלקוח מסר לחברה פרטים שגויים או לא מעודכנים.
 • המשתמש ו/או הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות אך לא רק, ביצוע פעולות במרמה או ללא הרשאה .

8. הגבלת השימוש באתר


השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 • הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש ו/או הלקוח. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש ו/או הלקוח מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתקנון זה, המשתמש ו/או הלקוח יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 • המשתמש ו/או הלקוח מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תקנון זה.
 • המשתמש ו/או הלקוח מתחייב שלא לקשר ) link ( לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: 1 ( מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; 2 ( מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; 3( מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; 4 ) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 • המשתמש ו/או הלקוח מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 • המשתמש ו/או הלקוח מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש ו/או הלקוח באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או כל הסכם הקיים בין הצדדים, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש ו/או הלקוח בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP ,להתחקות אחר השימוש של המשתמש ו/או הלקוח באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעי מפעילות המפרה של המשתמש ו/או הלקוח כן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

9. חובות המשתמש ו/או הלקוח


לתשומת לבך, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר בכרטיס אשראי הינה מוגדרת כ- עסקת מכר מרחוק בהתאם לסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן. לקוח המבקש לבטל את העסקה יודיע על כך טלפונית ובכתב. הלקוח יוכל לבטל את העסקה בכפוף להוראות סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן .ובהודעה בדואר אלקטרוני info@chita-il.com

10. מדיניות ביטולים


 • כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים והשירותים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.
 • היה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 • כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה פי תקנון זה או על פי דין ו/או הסכם הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור.

11. שונות